Bus Stop Guide

  • Bus Guide (PDF)

Togendai

Bus Stop Route No. Destination Places of Interest on Route
1 T Hakone-yumoto Stn./Odawara Stn. Sengoku/Miyanoshita
F Hakonemachi via Asinoko-sky Line
2 W Shinjuku Stn. (Odakyu Hakone Highway Bus)  
V Haneda Airport (Odakyu Hakone Highway Bus)  
3 T Kojiri  
W Hotel de Yama (Odakyu Hakone Highway Bus)  

To front of page